Skolevegen og sikkerheten

Situasjonsrapport pr.25.04.2017

Fri skoleskyss ved lengre skoleveg enn 4 km (2 km for 1.klasse)

”Særs trafikkfarlig skoleveg” tilsier fri skoleskyss uansett veglengde (Jfr. Opplæringsloven § 7)

Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) har etter møte den 08.11.2016 kommet fram til følgende bestemmelser:

Vegtype

Strekning til Skotterud skole

Beskrivelse / Tilstand

Særs trafikk-farlig

Utbedrings-

planer

Fv 346

Ilagsvegen ved Åsmoen

Fullføre G/S-veg frem til barneskole, samt etablere gatelys frem til Elgåsen. Rette ut svinger. Vegen benyttes i undervisning og gymtimer ved skolen

Oljegrus og svingete ved Åsmoen.

Ref. gjennomføring av Hardhausen, Ilagsrunden mv.

Ja

1.-4. års-trinn

Generell utbedr.

(TS-plan)

Fv 21

Vestmarkavegen ved Tuhusporta

Uoversiktlig. Ønske om flere gangfelt, G/S-veg, samt redusere fartsgrense til 50 km/t før avkjøringen mot Børrud til Fv 202. Etablere markerte gangfelt ved Rønning Ski og Idrettsplassen. Etablere belysning på begge sider av vegen ved gangfelt + skilting. Fotgjengere fra Børrud må krysse Fv 21 (60 km/t) to ganger uten overgangsfelt. Området er svært trafikkert og mørkt. ÅDT=4000

SVV skal vurdere 50 km/t og gangfelt (For overgangsfelt kreves 20 stk. pr. time. For fartshump kreves 50 km/t først). Evt. tilrettelagt kryssningspunkt m/belysning.

Forslag om parkeringsforbud for lastebilhengere og annet redskap som settes langs vegbane mot idrettsplassen.

Ja

1.-4. års-trinn

Reg-plan Statens vegvesen for omlegging Fv 21.

 

Brev sendt Statens vegvesen 2016

 

SVV – belysning B. P. Hoels veg

Fv 332

Bergervegen

Utbedre farlig og svært smal bru ved Tuhus. Etablere busslomme i nordgående retning for sikker avstigning og kryssing.

Farlig overgang ved Idrettsplassen.

Ja

1.-4. års-trinn

Reg-plan Statens vegvesen for omlegging Fv 21. Utbedre bru

Kv 1027

 

Børrudvegen

Svingete veg, dårlig dekke.

Kantklippe hele strekningen minimum tre bredder årlig.

Ja

1.-4. års-trinn

Reg-plan Statens vegvesen for omlegging Fv 21. Utbedre bru

Kv 1018

Lokalbakken ved Tuhusporta

Stor trafikk. Beboere langs kommunal veg Lokalbakken har trafikkfarlig gang – og sykkeladkomst.

Ja

1.-4. års-trinn

 

G/S-veg langs Fv 21 (TS-og K-plan)

Kv 1035

Trandembakken

Flere gangfelt, G/S-veg, sikret jernbaneovergang. Rett, opplyst og lite trafikkert. Lav ÅDT.

Nei

 

Fv 334

Repsetvegen

2 farlige svinger, grusveg. Gjeldene ovenfor Repsetvegen 20-21.

Ja

1.-4. års-trinn

 

Ingen

Fv 331

Rødbergvegen ved Bjørnstadmoen

Farlig kryssing til busstopp (80 km/t). Overgangen fra Bjørnstadmoen boligfelt oppleves som uoversiktlig og mørk. Mange barn i området. Etablere busslommer overfor hverandre, samt gangfelt og belysningspunkt for bussholdeplass. Redusere fartsgrense.

Over 4 km

Alle har skyss

Brev sendes Statens vegvesen 2017

 

Fv 345

Fv 342

Bråtavegen ved Pramhusgutua (ferist)

Trafikkfarlig strekning/bussrute. Bussen har sluttet å kjøre Pramhusgutua hvor elevene bor (hvorfor?). De må nå stå langs Fv 342 Bråtavegen og krysse på farlig sted.

Over 4 km

Alle har skyss

Ta kontakt med Nettbuss for rute (2 år til)

 

Brev sendes Statens vegvesen 2017

Fv 343

Matrandvegen (Sjøli – Stansberg)

Etablering av G/S-veg fra Sjøli til parken på Matrand. Ønske om å sette ned fartsgrensen fra 70 km/t pga farlig skoleveg mellom Sjøli og Stansberg.

Hedmark trafikk stopper ikke med buss. Får ikke gratis buss. Evt. anlegge sti.

Ja

1.-4. års-trinn

 

Brev sendes Statens vegvesen 2017

 

Fv 346

Ilagsvegen ved Amundtunet

Farlig skoleveg. Fartsgrense 50 km/t. Mange skolebarn. Høy hastighet pga. god oversikt og rett strekning.

Ønsker nedsatt hastighet, fartsdempere, gangfelt og skilting. SVV vurderer dempere/opphøyd gangfelt (3 stk.).

Nei

Brev sendes Statens vegvesen 2017

 

 

Magnor

 

Vegtype

Strekning til Magnor skole

Beskrivelse / Tilstand

Særs trafikk-farlig

Utbedrings-

planer

Fv 334

Fv 336

Gaustadvegen/Veibyvegen

Grusveg, lite trafikk

Nei

 

Fv 334

Leirsjøvegen

Grusveg, lite trafikk

Nei

 

Kv 2028

Fv 334

Mastadvegen

Grusveg, lite trafikk

Nei

 

Fv 335

Vilsbergvegen ved Kustås

Grusveg/asfalt, muligheter for å benytte snarveg/sti.

Smal/trafikkert veg fram til Vilsbergfeltet. Mot Kustås ingen belysning.

Ja

1.-4. års-trinn

Ruste opp sti

Vilsbergfeltet – skolen. Fartsred til 40 og etablert fartshumper

Fv 337

 

Svensrudvegen

Belyst og oversiktlig. Flere avkjørsler direkte på Fv. G/S-veg, flere gangfelt og jernbane-overgang ønskes.

Nei

Stoppskilt ved utkj. fra Glassverket

Fv 202

Nessjøvegen ved Jøvika (Kv)

Fast dekke, bred, en uoversiktlig bakketopp. Ønske om 60 km/t og etablering av busslommer i tilknytning til Jøvikavegen. Evt. fotgjengerfelt og belysning.

Ja

1.-4. års-trinn

Ny busslomme

 

Fv 347

Grensevegen ved Maridal

Gml. Rv 2 stor trafikk fra Maridal til Magnor sentrum. Ikke G/S-veg. Endre fartsgrense til 50 km/t forbi tett bebyggelse. Fartsdempere er spilt inn til SVV.

Ja

1.-4. års-trinn

G/s-veg ønskes. (Både

TS- og K-plan). Bygge ut G/S-veg iht. Kommuneplan i samarbeid med Eidskog kommune.

Rv 2

Kv 2018

Skolevegen over Rv 2 Magnor skole

Bakketun bru oppleves farlig å sykle over. Rekkverket er 113 cm over nivå på asfalt. Brua er bygd iht. SVV sine krav og følger alle retningslinjer for G/S-veg.

Nei

I henhold til SVV

 

Generelle merknader fra TSU:

Endelig målsetting må være å skape trygg skoleveg ved ALLE skolene, slik at elevene kan gå/sykle innenfor gjeldende skyssgrenser (2 og 4 km fra skolen).

ALLE skoleveger bør ha redusert hastighet (max 60 km), fra 4 km inn til skolen.