Brann

Logo Eidskog Brannvesen - Klikk for stort bilde

Brann

Fra 1 mars har Glåmdal Brannvesen IKS tatt over brannsjef-funksjonen i brannvesenet vårt.

Vi skal i månedene fremover jobbe for å finne en fremtidig løsning på brannvesenet i Eidskog. Den politiske bestillingene går på utredning av tre alternativer:

1) Fortsette med egen brannsjef

2) Kjøpe brannsjef- funksjonen fra et IKS

3) Bli en del av et interkommunalt samarbeid

les mer på : http://www.gbi.no

 

Tjenester

Mottak av alarmer vil fra 2016 bli fakturert fra 110 sentralen innlandet. Egen prisliste. www.mhbr.no

Vannfylling, forbruker, brønnfylling. Kr 910,- pr fylling i kontortid. Helger/utenom kontor tid kr 1450,-

Fylling av basseng. Beregnes medgått tid. Kr 1250,- pr time. Bil med sjåfør.

Feieravdelingen

Feiervesenet utfører lovpålagte oppgaver slik som feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

I dag er det to ansatte i avdelingen, 1 feiermester og 1 feier, disse har ansvar for feiing og tilsyn av 3094 piper i Eidskog kommune. Vi er stasjonert på brannstasjonen.

I forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (pipe og ildsted) tas det sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegget. Endringen medfører at feieren nå kan tilby den enkelte eier / bruker av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning.

Avdelingen har brannforebyggende arbeid i fokus, tanken er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke at branntilløp og at andre farlige situasjoner oppstår.

Kontakt oss
Feiermester Anne Gjulem
Tlf: 90959910

Feier Carl Stephan Slartmann
tlf. 47248807

E-post: postmottak@eidskog.kommune.no

Hva er feiing?

Feieren fjerner sot fra skorstein.
Hyppighet fastsettes på grunnlag av type bebyggelse, type fyringsanlegg/ ildsted, brenselets art, (fast, flytende, gassformig) fyringsvaner/mønster, mengde sot i skorsteinen pr. ildsted, trekkforhold og dannelse av blanksot.

Hva er tilsyn?

Tilsyn gjøres for å vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten.
Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, gir tilsynsmyndigheten de nødvendige pålegg.
Tilsyn med fyringsanlegg vurderes også foretatt etter innkommet melding om nyinstallasjon av fyringsanlegg (ildsted), eller annen informasjon er mottatt om endring av fyringsmønster, f. eks. som følge av eierskifte eller rehabilitering.

 

Feieravdelingen - Gebyr

Feie og tilsynsgebyr fastsettes av kommunestyret.
Den fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at gebyret kun skal dekke den reelle kostnaden.

Innkreving av gebyr

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Forskriften gir adgang til å feie eller føre tilsyn etter behov og gebyret fordeles i forhold til dette. Dette innebærer at feier- tilsynsavgiften for er fordelt over fire år.

Gebyr kan innkreves ved ikke utført feiing dersom:

Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler her funnet at det ikke er nødvendig.
Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
Feiermesteren har etablert ordning med periodevis innkreving av gebyr av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, f. eks. årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.

Gebyrfritak

Forutsetningen for gebyrfritak er at ildstedet ikke er i bruk og at eier søker feiermester skriftlig i rimelig tid.
Feiervesenet kan føre tilsyn med at ildstedet ikke er i bruk.

Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man merke ildstedet ved plombe eller segl.

Søk om fritak

Kontakt

Anne Gjulem
Feier
909 59 910
Carl Stephan Slartmann
Feier