Må du søke?

Enkle tiltak kan være unntatt søknadsplikten. Klikk her for å komme til en oversikt over det som er unntatt søknadsplikt.

Videre er det noen tiltak det kan være mulig å søke om på egenhånd. (Pbl §20 - 4)

Andre og litt mer kompliserte tiltak må du engasjere fagfolk for å søke og for å utføre for deg (Pbl §20-3)

Dersom du skal søke med hjelp av fagfolk må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.

 

Unntak for søknadsplikten (§§ 20-5, 20-6 , 20-7, 20-8)
En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
Hvilke tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse finner du her.

Gå til veileder for unntak for søknadsplikt

Søke med hjelp av fagfolk (§20-3)
I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.

Søke på egenhånd (20-4)
Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Videre kan tiltakshaver selv forestå oppføring av alminnelig driftsbygning på inntil 1000 m2 BRA og midlertidige byggverk som ikke skal stå utover 2 år.
Plan- og bygningsloven: Byggesaksdel (Lovdata)