Nytt i dag - Eiendomsskatt

Ut fra henvendelser kommunen får – enten direkte eller indirekte - om synspunkter på at frister for utskriving av eiendomsskatt ikke er oppfylt og/eller at taksering er gjort «tilfeldig», finner kommunen det viktig å uttrykke noen presiseringer.

1.  Det er ikke dekning for påstander om at skatt for 2017 og 2018 ikke er krevd inn på riktig grunnlag.

Det er vedtatt takster og skrevet ut skatt på alle skattepliktige eiendommer i kommunen innen lovens frist begge skatteår.

Næringseiendommer og verk og bruk ble gjennom ekstern juridisk bistand i 2017 vurdert å være noe mangelfull ved opprinnelig taksering i 2016, og konsekvensene av disse manglene er grundig utredet. Dette dreide seg om 142 av totalt ca 3900 skattepliktige eiendommer i kommunen.

Sakkyndig nemnd har i løpet av høsten 2017 og januar-februar 2018 truffet nye takstvedtak for alle disse skattepliktige næringseiendommer og verk og bruk i kommunen – totalt 142 stk. Det er satt høyere takst på 48 av disse. På fire eiendommer er taksten satt ned, mens opprinnelig takst er opprettholdt på de resterende 90 eiendommer.

Skatteutskrivingen for begge år er gyldig, og det er ikke er grunnlag for ny
Dette har kommunestyret også vedtatt senest i sitt møte den 20. mars i år. 

 

2.   Det er ingen dekning for påstander om at lovens krav om at eiendommene skal verdsettes til deres antatte omsetningsverdi, ikke er ivaretatt.

Det er omsetningsverdien som har vært verdimålet i alle ledd av prosessen og for alle eiendommer.

Det som imidlertid er riktig, er at det har vist seg å være faktiske feil i noen takster, som har innvirket på takstsummen. For en stor del består disse feilene i at bygninger og bygningsarealer ikke har kommet med i beregningsgrunnlaget. Årsaken til det er at Eidskog kommune ikke har hatt et godt nok oppdatert eiendomsregister («matrikkel»), og at det takstfirmaet som gjennomførte besiktigelsen av eiendommene ikke fanget opp feilene, slik det burde ha gjort.

Disse feilene vil dels bli rettet opp gjennom den alminnelige klagebehandlingen. Kommunestyret har samtidig, gjennom vedtak i møte 20. mars 2018, besluttet at det skal foretas en systematisk gjennomgang av matrikkelen for å få denne ajour. Gjennom et slikt prosjekt vil faktiske feil i takstene bli rettet opp.

Naturligvis etter en korrekt saksbehandling hvor eierne skal komme til orde.

 

3.  Det er ingen dekning for påstanden fra Huseiernes Landsforbund om «tilfeldig beskatning og massive antall klager» på eiendomsskatt i Eidskog kommune.

Påstanden, som er fremsatt i innlegg i Glåmdalen 14. april, er direkte misvisende, noe som også forklares nærmere ovenfor. Det hevdes også at antall klager på utskrevet eiendomsskatt i Eidskog kommune er over 1000, og utgjør 25%. Dette er faktisk feil.

I 2017 mottok Eidskog kommune ca 770 klager etter retakseringsprosessen i 2016. Dette vil si en klageprosent på ca 16,7. Dette tallet omfatter antall påklagede objekter (les: eiendommer).

Antall eiere som har klaget er ca 550.

Regner vi ut fra antall hjemmelshavere som har klaget, får vi en enda lavere prosent.

Klageandelen etter retakseringsprosesser i kommuner i Norge ligger på om lag 10%. Vi er følgelig over gjennomsnittet, likevel ikke på et nivå som enkelte hevder.

Klageomgangen er uansett en naturlig del av retakseringsprosessen, og kommunens eiendomsskattekontor saksbehandler alle klager på en forsvarlig og rettferdig måte. Disse forelegges deretter Sakkyndig nemnd for vurdering, og i neste omgang Klagenemnden dersom klagen ikke tas til følge av Sakkyndig nemnd.

For 2018 har vi mottatt totalt 248 henvendelser på eiendomsskatt. Av disse henvendelsene er 60 nye hjemmelshavere. Hvilket vil si at de 188 øvrige er påklagede eiendommer som allerede ligger inne i 2017-tallet.

Mange av klagene inneholder klage på at taksten er satt for høyt. Det stemmer svært sjelden. Taksten har for mange økt mye siden forrige taksering i 2007. Da må man huske at den nye taksten skal speile prisnivået i 2017, mens den gamle var satt med utgangspunkt i prisnivået i 2007, 10 år tidligere. De gamle takstene synes videre å ha vært satt for lavt i forhold til prisnivået den gangen.

Takstene som ble fastsatt i 2017 er - basert på de vurderinger som eiendomsskattekontoret og deretter Sakkyndig nemnd har gjort - gjennomgående  fastsatt svært forsiktig i forhold til prisnivået i 2017. Det vil selvsagt være unntak fra dette, men for det store flertall av eiendommer i Eidskog er det sannsynlig at en ny retaksering ville føre til høyere takster.

Det fremsettes også en del påstander om at prosessen i Eidskog kommune har vært uforsvarlig, og at takstene er vilkårlig fastsatt. Disse beskrivelsene og påstandene ikke er riktige.

Når klagebehandlingen blir fullført og oppdateringsprosjektet for matrikkelen gjennomføres, vil eiendomsskattetakstene i kommunen selvsagt være forsvarlig fastsatt og de vil ligge godt innenfor antatt omsetningsverdi.

Har du ytterligere spørsmål i tilknytning til eiendomsskatt, så ikke nøl med å ta kontakt med vårt eiendomsskattekontor.

Trond Stenhaug

     rådmann