Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Generelt:

I henhold til Lov om eigedomsskatt §8A-2 skal eiendomsskatten settes til det beløpet som eiendommen kan selges for ved fritt salg. Videre fremgår det av lovens §8A-3 at det skal gjennomføres en taksering av alle eiendommer (alminnelig taksering) hvert 10 år. 

På denne bakgrunn gjennomførte kommunen en ny taksering i 2017 med utarbeidelse av nye takster som skal gjelde til og med 2026. 

En slik eiendomsskattetaksering er en grovkornet massetaksering hvor det normalt kreves bare utvendig befaring. For å komme frem til sjabloner (m 2–priser) som kan benyttes i beregningen av taksten, innhenter kommunen opplysninger om eiendommer som er solgt på det frie markedet. I tillegg innhentes en vurdering fra et foretak med kjennskap til slike markedsverdier. Det foretas beregninger og prøvetakseringer for å sjekke at de nye takstene ikke overstiger omsetningsverdien som kan oppnås ved fritt salg.

Om utsendelsen:

Den vedtatte eiendomsskattetaksten sendes til alle som er registrert avtaleeier hos kommunen.

Alle eiere har klagerett på vedtaket.  

Om grunnlaget:

Eiendomsskattetaksten beregnes ut fra de retningslinjene som sakkyndig nemnd har vedtatt. Retningslinjene finnes på kommunens hjemmeside www.eidskog.kommune.no . 

I tillegg benyttes opplysninger fra matrikkelen som er landets offisielle eiendomsregister. Kommunen har ansvaret  å holde registeret oppdatert, men feil kan forekomme. 

Vi ber derfor om at vedlagte ”opplysninger fra matrikkelen” gjennomgås av eier for å sikre at vårt beregningsgrunnlag er riktig. Mener du at det er feil sender du oss en skriftlig henvendelse. Det er bare byggearbeider som er meldt ferdig og tatt i bruk som vises. 

Bygningsarealene som benyttes i matrikkelen er bruksarealer(BRA) som er alt areal innefor ytterveggene, målt fra ytterveggens innside.

 

For 2018 har kommunestyret vedtatt følgende vedtak:

Det skal gis et bunnfradrag på 125 000 kr pr boenhet.

Skattebeløpet for bolig- og fritidseiendommer er vedtatt av kommunestyret til 4,2 promille av grunnlaget/taksten for 2017. Det er delt opp i 4 terminer, som blir sendt ut sammen med faktura for andre eiendomsgebyrer som vann, avløp og renovasjon.

 

Vedr. bolig og fritidseiendommer:

Enebolig og fritidsbolig har en kvadratmeterpris på kr 10 000,-.

Våningshus har en fastsatt kvadratmeterpris på kr 8 000,-.

Tomt er fastsatt til en sum på kr 100 000,- uansett størrelse.

Uthus/garasje er fastsatt til en kvadratmeterpris på kr 4 000,-.

 

Nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg

Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som er gjeldende ved en justering av taksten. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig.

Får du ny takst på eiendommen din vil du bli orientert om dette i eget brev. Her vil du også bli orientert om bla. klageadgang.