Hvordan klage på eiendomsskattetakst

Dersom du mener at mottatte informasjon om eiendomsskattegrunnlaget ved alminnelig taksering fastsatt av Eidskog kommune er uriktig, har du anledning til å klage.

Frist for å klage på eiendomsskatt er 6 uker etter mottatt skatteseddel.

Klagen sendes til postmottak@eidskog.kommune.no. Dersom du ikke har anledning å benytte epost ber vi om at klagen sendes Eidskog kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 94, 2231 Skotterud.

Det er kun mulig å klage med samme grunnlag en gang i løpet av 10-års perioden i henhold til Lov om eigedomsskatt § 19.

Klagen som sendes Eidskog kommune må inneholde:

·         Klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer

·         I tillegg ber vi om at det oppgis e-postadresse og telefonnummer du kan treffes på

·         Klagen må begrunnes så godt som mulig. Dersom du klager på faktafeil (f.eks. areal), bør det som utgangspunkt legges frem godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

·         Dersom du klager på utøvelsen av skjønnet (sone, indre og ytre faktor i takseringsreglene), ber vi deg om å konkretisere hva du klager over, og begrunne det så godt du kan.

 

Faktura skal betales i påvente av at klagen behandles. Ved medhold i klage, betales for mye innbetalt tilbake.

Jfr Lov om eigedomsskatt § 25 tredje ledd.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil sakkyndig nemnd vurdere saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd videresendes klagen til Eidskog kommunes klagenemnd for eiendomsskatt. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Du har mulighet å delta på klagenemndas befaring av din eiendom.