Ofte stilte spørsmål

Hva er eiendomsskattetaksten?

Eiendomsskattetaksten er den verdien eiendommen i sin helhet er verdsatt til. Eiendomsskattetaksten skal ikke være høyere enn markedsverdien på eiendommen, det vil si den summen eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Det er sakkyndig takstnemnd som vedtar denne taksten.

Hvordan kommer man frem til eiendomsskattetaksten?

Man benytter en sjablon, hvor det er fastsatte verdier per m2, som multipliseres med det antall m2 en har med bolig, hytte, uthus/garasje, tomt eller andre bygninger. Sjablonverdiene er fastsatt av sakkyndig takstnemnd. Deretter vurderer sakkyndig nemnd din eiendom med 2 faktorer som kalles Indre faktor og Ytre faktor. Denne verdien, multiplisert med sonefaktoren vil gi en antatt m2-pris for området hvor eiendommen ligger.

Hva menes med Indre faktor og Ytre faktor?

Indre faktor beskriver eiendommen inne på tomta og huset utvendig. Den vil bli påvirket av standard på boligen og tomten hvordan denne er opparbeidet. Ytre faktor beskriver beliggenhet. Det vil være forhold ved eiendommen som gjør påvirker taksten enten opp eller ned.

Eiendomsskattetaksten er ikke lik likningsverdien på eiendommen min, hvorfor?

Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med likningsverdien på eiendommen. Eiendomsskattetaksten er en kommunal takst som brukes for å beregne eiendomsskatt, mens likningsverdien er fastsatt av Skatteetaten for å beregne eventuell formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn ved beregning av likningstakst er forskjellig fra de som kommunen bruker ved beregning av en eiendomsskattetakst. Du kan lese mer om likningsverdier her: Skatteetatens informasjon om likningsverdi på boliger

Eiendomsskattetaksten min er for høy. Kan jeg klage?

Bestemmelser i eiendomsskatteloven sier at eiendomsskattetaksten ikke skal være høyere enn hva eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Hvis du mener at taksten er høyere enn det har du rett til å klage. Skatteseddel med informasjon om klageadgang og klagefrist sendes ut før 1. mars hvert år. Du må betale fastsatt eiendomsskatt selv om du har klaget på taksten. Dersom du får medhold i en klage vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye, og i tillegg renter av dette. Det er styringsrenten som avgjør størrelsen på renteberegningen.

Hva er promillesatsen og eiendomsskatten?

For 2017 har kommunestyret vedtatt at promillesatsen/skattesatsen skal være 3,0 promille av skattegrunnlaget generelt i kommunen. På bolig og fritidsboliger har kommunestyret vedtatt å differensiere opp til 4,2 promille.  Skattegrunnlaget er det samme som eiendomsskattetaksten.

Når kommer regningen?

Eiendomsskatten i Eidskog kommune fordeles over fire like terminer, med forfall 20. februar, 20. mai, 20. september og 20. november.

Hva er sonefaktor og sonekart?

Siden markedsverdien vil variere med beliggenhet i kommunen utarbeides det et sonekart som er med på å ta hensyn til de varierende markedsverdiene. For eksempel vil en gjennomsnittsbolig på Skotterud ha høyere markedsverdi enn tilsvarende stort hus på Åbogen. På lik linje vil ei hytte på Kanalskogen ha høyere verdi enn tilsvarende hytte med beliggenhet i en av allmenningene. De ulike sonefaktorene vil vises i sonekartet. Sonefaktoren tas hensyn til i takstfastsettelsen.

Jeg har hørt noe om retaksering/omtaksering, hva betyr det?

Eiendomsskatt ble innført i Eidskog kommune i 2007. Hovedregelen i eiendomsskatteloven sier at det skal gjennomføres en retaksering innen 10 år. Derfor ble det foretatt en retaksering av samtlige eiendommer i Eidskog i 2016, med virkning fra 2017. Dette betyr at eiendommen fikk ny eiendomsskattetakst, beregnet etter nye, oppdaterte sjablonverdier og sonefaktor.

Jeg har bygd meg nytt hus, hytte, garasje eller et tilbygg, hva skjer med eiendomsskatten?

Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder dersom taksten skal justeres. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i grunnlaget som danner eiendomsskattetaksten 1. januar året etter du er ferdig med byggeprosjektet. Dersom du får ny takst på eiendommen din vil du motta en egen orientering om den nye taksten og klageadgang på taksten.

Jeg har revet bygning, eller deler av en bygning på eiendommen min.

Dersom dette er bygningsmasse som inngår i grunnlaget, skal eiendomskattetaksten justeres. Som med nybygg er det eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder, slik at endringen gjøres gjeldende fra 1. januar året etter. Slike endringer gjør kommunen når det er gitt ferdigattest på rivningen. Dersom du mener revet areal fremdeles er med i grunnlaget kan det skyldes at det ikke foreligger ferdigattest. Siden rivning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må det søkes om tillatelse i forkant av arbeidet. Du kan lese mer om ulike tiltak på eiendommen din her:Informasjon om ulike tiltak

Fritak etter §7 i eiendomsskatteloven

Kommunestyret kan vedta å frita eiendommer etter §7 i eiendomsskatteloven.  Dette gjelder trossamfunn, idettsanlegg  mm.  For mer informasjon se eiendomsskattevedtektene

Kan jeg søke om fritak?

Dersom husstandens samlede inntekt er lavere enn 3G (kr 280 902,- i 2017) og den samlede formue, foruten den bolig man bor i, er lavere enn 1G (kr 93 634,- i 2017) vil en søknad om fritak for eiendomsskatt bli vurdert.