Naturvernområder

"Når skogen mumler omkring deg og kveldsvinden synker hviskende inn i solfallet, da er liksom alt sagt..." (Hans Børli)

Det er 2 naturreservater i Eidskog: Nygårdsmyrene og Linåsmyra.

Nygårdsmyrene

Nygårdsmyrene naturreservat er 2634 dekar stort. Av dette er 2600 dekar i Eidskog og resten i Sør-Odal. Hensikten er å ta vare på et viktig våtmarksområde og å verne om vegetasjon, det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv. Landskapet domineres av store åpne myrer med innslag av tjern. En del fastmarkholmer med furuer finnes spredt. Reservatet er et viktig hekkeområde for våtmarksfugl med bl.a. krikkand, grønnstilk og trane.

Nygårdsmyrene ligger et par km nordøst for Børli. Det går sti mellom Børli og Sjøenden (ved Børja) gjennom området. Hans Børli har bl.a. skrevet diktet ”Nygardsmyrene på Fjellskogen” (Samlingen ”Frosne tranebær” 1984).

Til naturbase og faktaark

 

Linåsmyra

Linåsmyra, eller Lindåsmyra, naturreservat er 455 dekar og ligger mellom Svensrud og Linåsen på Magnor. Formålet med fredningen er å bevare ei karakteristisk eksentrisk nedbørmyr. Dette gjelder både natur og landskapet. 

Nedbørmyrer får all næringstilførsel gjennom nedbør, de vil dermed være næringsfattige og ha få arter. Eksentriske myrer har sitt høyeste punkt nær kanten, på Linåsmyra er dette mot sørvest. Myra ligger mellom en lav rygg mot furumoene på Magnor og bekkedalen langs Veksa. Langs kanten og i to dråg er det noe kontakt med jordvann og her er det litt annen vegetasjon. Sanglerke og heipiplerke som ellers er uvanlige på myrer i Hedmark kan hekke her. Den er også en av 85 områder som er foreslått fra Norge til «Emerald Network»-lista for å sikre det europeiske naturmangfoldet i tråd med Bernkonvensjonen.

Sør for myra er det tre anlegg for produksjon av kull, ei mulig tjæregrøft og ei fangstgrop. Alle datert fra jernalder eller middelalder. 

Til naturbase og faktaark

Til toppen