Reguleringsplaner

Eksempel på plankart - Klikk for stort bildeEksempel på plankart  

Planleggingen av hvordan arealene i Eidskog skal forvaltes skjer i flere nivåer. Felles for plantypene er at de består av et plankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse. Videre kan de suppleres med risiko- og sårbarhetsanalyse og retningslinjer for ønsket saksbehandling.

Kommuneplanen gjelder hele kommunen. 

Reguleringsplan

Reguleringsplaner er avgrenset til enkelte områder som f.eks. hyttefelt, boligfelt, gang- og sykkelvegstrekninger.

Her skal rammer for bruken som bygningsformål, grad av utnyttelse og høyder, samt tiltak for å sikre kvaliteter som støydemping, undersøkelser før bygging, areal for lek og opphold osv. med. Reguleringsplanen er juridisk bindende og setter krav til byggetiltak som følger. Hensikten er todelt. Plan og bygningsloven skal legge til rette for at grunneier skal kunne utvikle eiendommen sin, men også ivareta naboer, miljø og samfunnsinteresser.

 

Informasjon om reguleringsplanene finner du her, i kartløsningen vår.

  • Finn ønsket område enten ved å zoome inn med musehjulet, eller søk sted.
  • Oppe til venstre i kartet (under søkefeltet) velger du Åpne lagsliste 
  • Merk av for Arealplaner, deretter trykk på nedtrekksmenyen (pila) for å velge hvilke type planer som ønskes vist
  • Hvis området er regulert vil dette vises med ulike farger og en stiplet strek rundt det aktuelle området. Hvis det ikke er farge er det uregulert, og da gjelder kommuneplanen (se informasjon på egen side)
  • Ved å peke på ønsket område vil navnet på planen komme i klikkbar tekst.
  • Klikk på plannavnet og informasjon om planen kommer i venstre marg.

Lenke til enkel oversikt over vedtatte arealplaner i planregisteret for Eidskog kommune.

Reguleringsplaner kan igjen deles inn i to plantyper, områderegulering og detaljregulering. Områderegulering gjennomføres av kommunen der det er behov for et helhetlig grep før en trinnvis utbygging. Detaljregulering er for å avklare et mer konkret byggeprosjekt. Ofte er dette private initiativ der noen ønsker en utbygging og blir forslagsstiller, mens kommunen har rollen som planmyndighet.

Nyttige lenker:

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planregister Eidskog kommune

web-kart, teknisk

Kontakt oss

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon +47 62 83 36 83
Til toppen