Kommunal planstrategi

Planstrategien er et verktøy for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden. Den skal vedtas senest ett år etter konstituering. Slik vil det nye kommunestyret gi politisk føring for ønsket planlegging. Hensikten er å møte kommunens behov og legge til rette for ønsket utvikling. Fylkestingene skal i løpet av den samme perioden vedta en regional planstrategi som skal avklare de regionale planbehovene.

 

Planstrategi 2021-2023

Planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1.

Kommunal planstrategi 2021-2023 ble vedtatt av kommunestyret den 11.5.2021, sak 022/21. (PDF, 2 MB) Det legges opp til flere store planoppgaver i de kommende årene. Arbeidet med å skape en god sammenheng mellom planer, tiltak og økonomi fortsetter.

Arbeidet med en ny planstrategi ble satt i gang høsten 2020. Planstrategien erstatter den fra 2017. Det er gjort en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov. Planstrategien viser hvilke planer kommunen vil utarbeide i kommunestyreperioden og dermed gjøre kommunens prioriteringer tydeligere.

Folkehelseoversikt 2020

Kommunens ansvar for å fremme folkehelse gjør at den skal ha en oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker innbyggernes helse positivt eller negativt. Denne folkehelseoversikten skal være et grunnlag for planstrategien.

Folkehelseloven krever at det lages en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Det er laget en ny folkehelseoversikt som er koblet til arbeidet med planstrategi for å få fram viktige utfordringer.

Folkehelseoversikten ble vedtatt 23.3.2021, sak 012/21 (PDF, 3 MB). Det er også opprettet et folkehelseteam som skal bidra til et løpende arbeid som grunnlag for en god oversikt.

Tillegg: Revidert folkehelseoversikt 2021 (PDF, 337 kB)

 

Kontakt oss

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 62 83 36 83