Startlån

LÅNE- OG TILSKUDDSMIDLER

Eidskog kommune søker hvert år Husbanken om låne midler for startlån for videre tildeling.  

STARTLÅN

Fra 01.01.2020 er det ikke mulig å sende inn papirsøknad. 
Dette gjelder også søknad om boligtilskudd til etablering og tilpasning.

Formålet med startlån er å bidra til at personer med langvarige boligfinansierings problemer kan skaffe seg en egnet bolig eller beholde eksisterende bolig.

Eidskog kommune prioriterer følgende grupper:

  • Barnefamilier uten egnet bolig har hovedprioritet
  • Personer med nedsatt funksjonsevne og varige trygdeytelser
  • Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner
  • Personer som bor i kommunal bolig
  • Bostedsløse
  • Eldre personer som trenger mer egnet bolig

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Det er en forutsetning av søkeren kan dokumentere minst 1 års sammenhengende botid i kommunen forut av søknadstidspunktet.  Forut av søknadstidspunktet er fra når tid søknad er mottatt i husbankens saksbehandlersystem Startskudd og 1 år bakover i tid.

TILSKUDD TIL ETABLERING, TILPASNING OG UTREDNING/PROSJEKTERING

Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig, behov for tilpasning av bolig, refinansiering i særskilte situasjoner, utredning/prosjektering av bolig.


Søknad om startlån/boligtilskudd: Informasjon, innlogging og tilgang til e-søknad finner du på husbanken.no

 

Du kan avtale tid med saksbehandler her