Eidskog kommunes investering i Vestre AS og "The Plus" på Magnor

Med bakgrunn i spørsmål vi har mottatt i kommunen, samt ulike diskusjoner om økonomi i tilknytning til etableringen av «The Plus» på Magnor, vil Eidskog kommune redegjøre for fakta omkring sitt engasjement i saken.

Grunnleggende er det å presisere at kommunens engasjement utelukkende omfatter investeringer ifm utvikling av industriområdet på Magnor, ikke lån eller støtte. Investeringene er forankret i og vedtatt av Eidskog kommunestyre.

For det første;
-
Eidskog kommune har investert til sammen 25 millioner kroner ifm etableringen av «The Plus». Ikke «gitt støtte» på 44 millioner kroner.

De nevnte 25 millioner kroner omfatter to viktige investeringselementer; - kjøp av tomt til 9,5 millioner kroner og investering i tilliggende infrastruktur til 15,5 millioner kroner.

Kjøp av tomt inkluderer kjøp av festetomt til 3,7 millioner kroner, som festes av Vestre AS til markedspris. I første vedtak satt til 1,-/år de 10 første årene, deretter markedspris. I senere sak er dette endret til avtale om leie av grunn til markedspris. Dette vil uansett si at kommunen får inntekter tilbake fra Vestre AS for denne investeringen.

Dernest kjøp av ufestet grunn til utvikling av parkanlegg til 5,8 millioner kroner. Her vil det ikke være direkte inntekter tilbake for kommunen, men i samarbeidsavtale med Vestre AS har selskapet forpliktet seg til å bidra med 5-10 millioner kroner til utviklingen av parken.

Som kommune og samarbeidspartner imøteser vi ferdigstillelsen av parkanlegget, og at dette vil generere ny aktivitet, samt stor intern og ekstern interesse for Eidskog kommune og Magnor som lokasjon for næringsvirksomhet og besøksdestinasjon. Med de positive lokale ringvirkninger dette også vil medføre.

De resterende 15,5 millioner kroner er investert i ulik infrastruktur i tilknytning til utviklingen av området fabrikken bygges på.

Dette er fordelt på 5,5 millioner i infrastruktur som vei, vann, kloakk etc, som kommunen - uansett type etablering – ville investert i, for å få utnyttet området.

10 millioner kroner har gått til investering i infrastruktur på selve festetomten.

Oppsummert betyr dette at 13,7 av de totalt 25 investerte millioner blir tilbakebetalt i sin helhet av Vestre AS til kommunen.

Det er god tro på at en etablering som «The Plus» vil gi positive ringvirkninger for såvel eksisterende lokalt næringsliv som eventuell fremtidige nyetableringer ved vårt industriområde og næringscluster på Magnor. Det er også tro på at investeringen vil se god indirekte tilbakebetaling gjennom eksempelvis både økt sysselsetting og økt turisme i vår kommune, kanskje sågar økt bolyst også.

For det andre;
- kommunens investering i Vestre AS og «The Plus» går ikke utover andre viktige kommunale prosjekter, som eksempelvis ny svømmehall, ny gymsal og/eller ny brannstasjon, ei heller nytt kjøkken på Helsetunet.

Ny brannstasjon vil bygges som planlagt. Kontrakt er signert med utbygger, med oppstart i år og ferdigstillelse i 2023.

Ny svømmehall er ikke planlagt. Men, det er planlagt rehabilitering av eksisterende svømmehall. Dette er et prosjekt som er avhengig av statlige spillemidler, som tildeles via Innlandet fylkeskommune. Vår søknad er i 2 omganger godkjent, men dessverre fått avslag grunnet manglende midler i fylkeskommunen. Her vil vi følge opp med ny søknad for avklaring i mai 2022.

Ny gymsal er planlagt, men lider dessverre foreløpig samme skjebne i fylkeskommunen som svømmehallen. Også her vil vi følge opp fylkeskommunen med ny søknad for avklaring i mai 2022.

Dersom svømmehall eller gymsal ikke gjennomføres, tilskrives dette andre årsaker enn etableringen Vestre AS gjør i vår kommune.

Oppsummert betyr dette at etableringen av «The Plus» og kommunens investering i Vestre AS ikke vil gå utover noen av disse prosjektene.


På vegne av Eidskog kommune,

Trond Stenhaug

     rådmann