Ettervern – nytt tilbud i Eidskog for brukere med rusutfordringer

Noen holder et rødt hjerte  - Klikk for stort bilde mostphotos.com

Et viktig mål for Eidskog kommune er at tjenestetilbudet til de som står i fare for å utvikle/har en psykisk lidelse og/eller rusproblem skal være helhetlige og koordinert.

For mennesker som sliter med psykososiale konsekvenser av rusmiddelbruk er overgangen fra rusbehandling til hverdagen etterpå spesielt sårbar.

Personer med rusavhengighet er en stigmatisert gruppe i samfunnet. Stigmatisering kan påvirke muligheten til å mestre hverdagslivet etter rusbehandling, og hindre sosial inkludering. 

I følge Helse- og omsorgsloven er kommunen pålagt å tilby oppfølging etter rusbehandling i form av psykososial rehabilitering.  Det er et tilbud som kanskje er bedre kjent under begrepet ettervern,

Ettervern er en form for terapi som er tilpasset brukerne slik at de kan opprettholde sin nye levemåte.  Det handler i stor grad om å lære å ta i bruk nye mestringsstrategier for en rusfri hverdag.

Målet med ettervern i rusomsorgen vil være:

  • Alltid bidra til å forhindre at brukere ikke faller tilbake til gamle vaner.
  • Sikre at brukeren integreres i samfunnet og får et nytt og normalt liv.

Erfaringer tilsier at det er vanskelig å gjennomføre ettervern på plasser hvor det er aktiv rus.  Eidskog kommune ønsker med bakgrunn i innspill gitt fra brukere selv, å etablere ettervern i et rusfritt, trygt og stimulerende miljø.

Vi etablerer er et nytt tilbud med ettervern for denne brukergruppen i Eidskog ved å omorganisere avdeling 1A på Eidskog helsetun.

På avdelingen vil de få ettervern og botrening etter en trinnvis boligmodell. Tilbudet til beboerne skal være tidsbegrenset.

I tillegg til ettervern vil også avdelingen tilrettelegges med en egen fløy for en kommunal akutt døgnplass (KAD) og en plass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

Avdeling vil ha døgnbemanning.  I tillegg vil ansatte i kommunens psykisk helse- og rustjenesten bli tett knyttet opp mot avdelingen.

Det vil være viktig å og ha et tett samarbeid med IPS, Mulighuset, NAV mfl. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført iht. pkt. 14 i kommunestyrets budsjettvedtak.  Tiltak vil blir gjennomført iht. handlingsplanen blant annet ved å skjerme avdeling 1A fra resten av Helsetunet med adgangskontroll.

Boligene på Bakketun vil være til disposisjon for brukere som ikke trenger døgnkontinuerlig tilsyn, men som kan nytte seg tjenester fra et nyopprettet ambulerende team beståeden av ansatte i psykisk helse- og rustjenesten og ansatte ved avdeling 1A på Helsetunet.

Vi ser for oss at dette nye tilbudet er i gang medio april.