Psykisk helsetjeneste for barn og unge

En god psykisk helse er grunnleggende for barn og unge. Kommunen har fokus på å styrke tilbudet til barn og unge som opplever utfordringer med sin psykiske helse.

Eidskog kommune har god kompetanse og kunnskap innenfor barn og unges psykiske helse og gir tilbud til aldersgruppen 0-23 år.

Det er et godt etablert samarbeid mellom psykisk helsetjeneste og andre kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å bidra til at barn, ungdom og foreldre skal få støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttende og som fremmer god psykisk helse.

Søknadsskjema finner du ved å klikke her.

Hva gjør psykisk helsetjeneste for barn og unge?

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud som gir rask hjelp til barn, unge og familier. For å sikre hjelp til flest mulig vil tilbudet være tidsbegrenset. Målgruppen er barn og unge med milde til moderate psykiske vansker. Det er viktig for tjenesten å ha et forebyggende perspektiv som vil bidra til at barn og unge ikke utvikler mer alvorlige psykiske helseplager.

Barn og unge som kommer i kontakt med oss blir kartlagt. Vi har fokus på medbestemmelse ut fra et brukerperspektiv og tilbyr vurderingssamtaler, støttesamtaler og psykologisk kortvarig behandling. I tillegg gir vi råd og veiledning til barn, unge , foreldre og fagpersoner i andre kommunale instanser. Psykisk helsetjeneste deltar også i kommunens folkehelsearbeid ved blant annet deltagelse i markering av Verdensdagen for psykisk helse. Vi planlegger gruppetilbud med ulike tema innenfor psykisk helse for barn og unge. Det utføres både forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid i vår tjeneste.

Veileder – link til veileder for Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene på regjeringen.no

Vi bistår med henvisning til spesialisthelsetjenesten i de saker hvor det er nødvendig (moderate til alvorlige vansker)

Hvordan søker jeg hjelp hos Psykisk helsetjeneste for barn og unge?

Barn, unge og foreldre kan ta direkte kontakt med oss. Samarbeidspartnere som er i kontakt med barn og unge kan bistå med å ta kontakt. Link til søknadsskjema på eidskog.kommune.no

Psykisk helsetjeneste deltar i kommunens tverrfaglige arbeid hvor det drøftes hvilke tilbud som er best egnet for den enkelte. Psykiske vansker hos barn og unge må alltid ses i en kontekst. Ofte er vanskene knyttet til miljømessige faktorer og krever tverrfaglig samarbeid heller enn individuell oppfølging.