Demenskoordinator

Demenskoordinatoren har oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter i kommunen. En ny eller endret situasjon er grunn god nok til å ta kontakt, det behøver ikke nødvendigvis være behov for praktisk hjelp.

Demenskoordinator kan bistå kommunes innbyggere og kommunens fagpersonell med:

 • Råd, veiledning og informasjon/ undervisning og oppfølging innenfor demens
 • Utredninger
 • Individuelle vurderinger på hvilke tjenester den enkelte kan få
 • Samarbeider med legene og ergoterapeuten (hjelpemidler)
 • Har kontakt og veiledning med pårørende

Kommunen har også tilbud for å avlaste pårørende for eksempel dagaktivitet og avlastningsopphold på Helsetunet. Øvrige tjenester som tilbys og kan søkes på er hjemmesykepleie, hjemmehjelp og støttekontakt.

Kommunens demenskoordinator jobber sammen med sykepleier (demensteam) og en demensgruppe i hjemmesykepleien.

Typiske symptomer ved demens er:

 • Svekket hukommelse og konsentrasjonsvansker
 • Orienteringsvansker (klokke, dato, dag, sted)
 • Tap av dømmekraft
 • Nedsatt evne til planlegging
 • Nedsatt evne til abstrakt tenkning – en tar ting bokstavelig
 • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
 • Problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel matlagning og påkledning 
 • Vansker med kontroll av blære og avføring
 • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

Alle symptomene oppstår ikke samtidig.

Les mer om demens på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjemmeside: https://nasjonalforeningen.no/

Kontakt oss

Malin Olsson
Saksbehandler Tildelingskontoret - Koordinerende enhet, demenskoordinator
E-post
Telefon 62 83 36 92
Mobil 48 99 76 95