Sootkanalen

Kanalbyggeren Engebret Soot ble født den 26. mai 1786 på husmannsplassen Soot under Søndre Mangen i Aurskog. 18 år gammel utførte han sitt første vassdragsarbeide, en liten kvern ved Soot-bekken. I 1816 ble han oppsynsmann for Dines K. Hamen, som eide Søndre Mangen. I årene 1824 til 1827 bygde han Otteid-kanalen, og ble senere fløtningsinspektør i Fredrikshaldvassdraget.

Engebret SootKanaliseringen av dette vassdraget ble igangsatt i 1850 - årene, men Soot opplevde ikke å se dette anlegget ferdig. Han døde den 3. mars 1859. I 1854 ble Engebret Soot tildelt Borgerdådsmedaljen i sølv for sitt kanaliseringsarbeid.

Tømmertransporten fra skogene rundt Mangenvassdraget var lang og kostbar. Terrenget heller østover, mens tømmeret skulle vest- og sørover til de store sagbrukene i Fredrikshald (Halden). I 1847 la Engebret Soot fram sin plan om en forbindelse mellom Mangenvassdraget og Fredrikshaldvassdraget. Han ville bygge et sluseanlegg i elven som renner fra Mortsjølungen via Steinstjern og ut i Skjærvangen, i alt 16 sluser.

Til bygging av slusekamrene benyttet han seg av steinblokker fra elveleiet og tettet med rosentorv. Innvendig ble slusene kledd med planker. I motsetning til andre sluseanlegg, er ikke slusene i Soot-kanalen regelmessige, men alle har samme volum. I alt arbeidet ca. 600 mann på dette anlegget, og allerede i 1849 sto kanalen ferdig.


Ved åpningen av Soot-kanalen (som er det eldste sluseanlegget i Norge) den 20. juli 1849, arrangerte Engebret Soot en storstilt fest, som beskrevet slik i en samtidig avisartikkel:
"Aabningen av Hr. Engebret Soots kanal er nu foregaaet, i hvilken biværedes af 2-3000 mennesker. Kanalen skal bestå af 15 sluser og igjennem 8 af disse befordredes i en stor Pram omtrent 100 af de tilstedeværende. Ved enhver Sluse blev dens Navn opgivet af Hr. Pastor Faye ledsaget af et kort Foredrag og skaalen udbragde."

Slusene ble døpt og fikk følgende navn:

1. Andreas Wiel (kom til senere)
2. Norge
3. Kongen
4. Sverige
5. Constitutionen
6. Fredrikshald.
7. Stadsråd Stang (Storporten)
8. Professor Schweigaard
9. General Birch
10. Peder Anker - Steinstjernet -
11. Faye
12. Truls Wiel
13. Lensmann Haneborg
14. Dines Soot
15. Caroline Soot
16. Halvor H. Jensen

 

Lenke til turforslag og kart på ut.no