Sentrumsprosjektet Skotterud

Ny sentrumsplan for Skotterud!

På oppdrag fra Eidskog kommune, har COurban gjennom høsten og vinteren 2020/2021 utarbeidet fire dokumenter som skal ligge til grunn for en ny sentrumsplan for Skotterud og brukes til andre oppgaver innenfor stedsutvikling, klima og utvikling av Eidskog.

 

Under følger en kort oversikt og oppsummering av de fire dokumentene:

  • Mulighetsstudie - her presenteres prosjektets overordnede prosess og resultater. I de innledende kapitlene gjøres det rede for resultatene fra den fysiske og sosiokulturelle stedsanalysen samt medvirkning. Deretter følger en samlet presentasjon av de tiltak og muligheter vi har utarbeidet basert på stedsanalysen og innsikt fra forskningslitteraturen. Lenke til mulighetsstudien: Her. (PDF, 44 MB)

  • Fagnotat - her legges forskningen og det overordnede tankegodset bak mulighetsstudiet og de identifiserte tiltakene frem. Dokumentet skal bidra til å gi innsikt i viktige erfaringer og overveielser som bør tenkes inn når ulike tiltak skal realiseres. Lenke til fagnotatet: Her. (PDF, 11 MB)
  • Masterplan - viser en samlet oversikt over alle de foreslåtte tiltakene og hvordan disse kan implementeres i sentrum av Skotterud. Lenke til Masterplan alternativ 1: Her (PDF, 619 kB) ,og lenke til Masterplan alternativ 2: Her. (PDF, 723 kB)
  • Handlingsplan - her presenteres når og hvordan ulike tiltak kan iverksettes. Dokumentet skal gi en enkel og samlet oversikt over de ulike tiltakene, samt hvem som bør involveres i deres realisering. Lenke til handlingsplanen: Her. (PDF, 3 MB)