Fradeling av eiendom

Ønsker du å fradele en tomt eller kjøpe et tilleggsareal fra en nabo, må det søkes kommunen om tillatelse.

 

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

 

Tillatelse til fradeling er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

 

Målgruppe

En delingssøknad kan kreves av blant andre:

  • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
  • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Du kan avtale tid med saksbehandler her

Kontakt oss

John Wirkola Dirksen
Leder for kommuneskogen
E-post
Telefon 62 83 36 73
Mobil 48 95 32 38