Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskuddet til avløsning ved sykdom og fødsel skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.

Avløsning ved sykdom og fødsel

OBS! Fra 15.august 2018 må søknad om tilskudd registreres direkte i Altinn.

Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside: Her

 

Om tilskuddet, kriterier og beregning:

 • Reglene om beregning av tilskudd står i Jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som avhenger av typen og størrelsen på jordbruksforetaket sin produksjon.
 • Det blir gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning.
 • Ved beregning av tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har hatt næringsinntekt fra foretaket som jordbruks- eller gartnervirksomhet, ikke kan delta i arbeidet fordi vedkommende:

 • Er sykemeldt fra arbeid i foretaket
 • Er gravid og får svangerskapspenger
 • Får foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel
 • Har omsorgspermisjon i sammenheng med fødsel eller omsorgsovertaking
 • Følger barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade hos barnet

 • Har omsorg for barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne og pga dette har markert økt risiko for fravær i arbeidet

 • I tillegg kan det gis tilskudd ved dødsfall i nære relasjoner.
 • Maksimal dagsats for tilskuddet er 1 670 kr. Ved utregning av tilskuddet skal en gjøre fradrag for den avløste sine inntekter i perioden - i tråd med reglene om dette i Jordbruksavtalen.

 

Forskrift om tilskudd til sykdomsavløsning:

Lenke til Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv: Her.

 

Søknadsskjema:

Lenke til søknadsskjema: Her