Vil du bli meddommer?

Eidskog kommune søker nå etter meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, forliksråd og møtefullmektig for perioden 2025  til og med 2028.

Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer, som skal velges av fylkestinget.

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at vi skal dømmes av våre likemenn, så kommunen søker derfor etter samfunnsengasjerte personer som ønsker å bistå i en viktig samfunnsoppgave. 

Hva slags oppgaver har en meddommer: 
Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker på lik linje med domstolens egne fagdommere. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. 
De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og du har krav på å få fri fra jobb for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Krav som stilles for å bli meddommer:

 • Du må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
 • Du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Eidskog kommune
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • Du må ha gode norskkunnskaper
 • Enkelte yrkesgrupper er utelukket fra valg. Domstolloven § 71
 • Du må vurderes til å være skikket til vervet. Det betyr blant annet at du ikke må være straffedømt. Det innhentes vandelsattest før du kan velges. Domstolloven §72
 • Du må kunne benytte vanlige digitale verktøy


Krav som stilles for å bli forliksrådsmedlem:

 • Du må være over 25 år og under 70 år ved valgperiodens start. Ellers stilles samme krav som for meddommere.

Krav for møtefullmektiger:

 • Du må være over 25 år, men det er ingen øvre aldersgrense og ingen krav om å være bosatt i Eidskog Kommune. Ellers stilles samme krav som for meddommere.
    

Hvordan bli meddommer:
Ønsker du å søke om vervet som meddommer, fyller du ut vårt elektroniske søknadsskjema innen 31.mars 2024.

Kommunen er pliktet til å kontrollere at medlemmene av meddommerutvalgene oppfyller vilkårene for valgbarhet. Når vi har fått antall interessenter domstolen har behov for, vil vi kontrollere at kandidatene tilfredsstiller kravene for vandel. Dette gjør vi ved vandelskontroll hos politiet.  Aktuelle kandidater vil bli spilt inn til kommunestyret i juni. Dersom du blir valgt vil du motta et brev fra Eidskog kommune med informasjon om at du er valgt som meddommer og hvilken domstol du er valgt til. Dersom du har ønske om et spesifikt verv kan du skrive dette i merknadsfeltet.

Hva vil det si å være meddommer?

Lurer du på noe?
Informasjon om alle typer meddommere finner du på Domstol.no/meddommer
Har du spørsmål om vervet eller til valget av meddommere, kan du også sende en e-post til postmottak@eidskog.kommune.no