Vedtak av reguleringsplan – Politistasjon ved Morokulien

Tegning av den nye politistasjonen sett ovenfra - Klikk for stort bilde Lerche arkitekter

Eidskog kommunestyre har den 14.2.2023 (sak 4/23) vedtatt detaljreguleringsplan 202001 Politistasjon ved Morokulien. Hjemmel er plan- og bygningsloven § 12-12. Samtidig ble en mindre del av eksisterende plan Rv. 2 Morokulien – Magnormoen opphevet med hjemmel i pbl § 12-14, og erstattet av ny plan.

Planer åpner for etablering av ny norsk-svensk politistasjon. Planen gjelder for eiendommene 61/433 (Eidskog kommune) og en mindre del av 74/35 (Statens vegvesen). Plassering er fysisk på riksgrensen sørvest for Morokulien Infocenter og rv. 2/Arkovegen.

Statsbygg er forslagsstiller på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Rambøll Norge AS er plankonsulent. Vedtaket gjelder Eidskog kommune, men det foregår tilsvarende regulering i Eda kommun.

Se dokumentene: 

Mer informasjon om planen og plandokumenter finnes også i planregisteret, se https://www.arealplaner.no/politistasjon

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Frist for innsendelse av skriftlig klage 16.3.2023. Ev. klage sendes postmottak@eidskog.kommune.no eller til Eidskog kommune, Pb. 94, 2231 Skotterud.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til arealplanlegger Torfinn Smines.

Telefonnummer til servicetorg er 62 83 36 00

Kontakt oss

Eidskog kommune
E-post
Telefon 62 83 36 00

Hjemmeside: eidskog.kommune.no