Eierskapsmelding 2023

Ny kommunelov § 26-1 pålegger alle kommuner å utarbeide eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal utarbeides én gang i valgperioden. Den skal som et minimum inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper, foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i - og kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret selv.

Lenke til Eierskapsmelding 2023 (PDF, 1004 kB)

 

Eierskapsmelding 2023 for Eidskog kommune ble vedtatt 13.06 i år i kommunestyret i sak K-38/23

Lenke til saksutredningen med vedlegg herunder rådmannens vurderinger på eidskog.kommune.no.