Psykisk helse- og rustjeneste

Psykiske helse er viktig for vårt velbefinnende. Turer i skog og mark, godt samvær og samtaler med andre mennesker, gode mat- og kulturopplevelser, kontakt med dyr bidrar til en god psykisk helse. Det å vise at vi bryr oss om hverandre er folkehelse i praksis. Noen ganger er det behov for profesjonell hjelp for å ivareta sin psykiske helse. Til det har vi psykisk helse- og rustjeneste i kommunen.

Skape tillit og motivasjon

Vi jobber ut i fra et mestringsperspektiv, med fokus på faktorer som fremmer den psykiske helsen. Oppfølging av barn, ungdom og familier er tillagt stor vekt. Likeså å etterstrebe en terapeutisk allianse med brukerne. Dette først og fremst for å etablere tillit til hjelpeapparatet generelt. Men også for å motivere for å ta i mot hjelp fra andre instanser.

Vi vil i samarbeid med deg utarbeide et tilbud etter dine målsettinger og behov. Tilbudet er gratis og det er frivillig om man ønsker å motta en tjeneste fra Psykisk helse og rus tjenesten. Oppfølging avsluttes når du selv ønsker det, eller når vi i samarbeid har vurdert at behovet ikke lengre er tilstede.

Vurderer problemer raskt

Psykisk helse- og rustjeneste kan gi et raskt tilbud om oppfølging. Det ytes bistand til barn, unge og voksne.  I denne tjenesten er det stor tverrfaglighet blant de ansatte, og ved tjenesten har man kompetanse og kapasitet til å tilby rask vurdering av problemtype og omfang, samt eventuelt videre henvisning.

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse- og rustjeneste tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. De kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. Vi tilbyr oppfølging både før, under og etter behandling.

Tjenesten omfatter:

  • Oppfølging av barn, ungdom samt voksne i kommunen.
  • Forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid.
  • Målrettede støttesamtaler.
  • Hjelp til selvhjelp
  • Hjelp til mennesker med dobbeltdiagnoser, rus eller psykiatri
  • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser og frivillige organisasjoner.
  • Arbeider etter LEON-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå)
  • Tilbud om Individuelle Planer
  • I tillegg har tjenesten også aktivitetshuset Mulighuset

Ruskonsulent

Psykisk helse og rustjenesten har en ruskonsulent som har det rusfaglige ansvaret og ved behov kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Vi har tjenester til alle som ønsker hjelp i forhold til at man har et rusavhengighetsproblem man ønsker seg ut av. De ansatte yter også tjenester til de som har hatt et rusavhengighetsproblem som ønsker å sikre at man ikke får tilbakefall, og personer som står i fare for å utvikle et rusavhengighetsproblem.

Hvem kan få oppfølging av ruskonsulent?

Rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av psykisk helse – og rustjenesten. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av rusmiddelmisbruk.

Tildeling av tjenester

Tjenestene tildeles av tildelingskontoret. Det bes om at følgende telefonnummer benyttes: 48 99 92 78

Telefon på hverdager: kl. 09.00 – 11.00

Du kan også henvende deg til tildelingskontoret på e-post: tildeling@eidskog.kommune.no

Besøksadresse:

Eidskog Helsetun (Plan 4)
Dalåsen 4, 2230 Skotterud

Åpningstid: Mandag - fredag fra 08.00 til 15.30

Du kan selv søke på denne tjenesten, benytt da kommunens felles søknadskjema; lenke til skjema.

I tillegg kan fastlege og andre offentlige kontorer henvise deg.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Ta kontakt med tildelingskontoret hvis du lurer på noe i forbindelse med søknadsprosessen, vedtak osv.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig (saksbehandlingstid jf. forvaltningsloven). Når kommunens saksbehandler ved tildelingskontoret har mottatt din søknad tar saksbehandler kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale.

Saksbehandler ved tildeling fatter vedtak av tjenester med varighet lengre enn to uker. I vedtaket skal det fremgå hvilke tjenester du har fått tildelt og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Forventninger til deg som mottar tjenesten

Kommunen forventer at du som har fått tildelt tjenester gjør deg kjent med innholdet i vedtaket fra psykisk helse- og rustjenesten og deltar aktivt i planlegging og vurdering av tjenesten. Du skal gi beskjed til din kontaktperson i psykisk helse- og rustjeneste ved fravær som berører avtalte tidspunkt.
 

Søknadsskjema pleie og omsorgstjenester 

Kontakt oss

Monica Åsberg
Leder Psykisk helse- og rustjeneste
E-post
Telefon 62 83 38 74
Mobil 40 03 45 94
Torunn Fløiten
Ruskonsulent
E-post
Telefon 62 83 39 72
Mobil 47 45 75 89
Petter Aspebakken Linstad
Rådgiver helse og frisklivsveileder
E-post
Telefon 92 64 88 82
Mulighuset aktivitetshus
E-post
Mobil 45 65 07 16